Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 176
w Warszawie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-12-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - zostały umieszczone przed wejściem w życie ustawy i będą udostępniane w sposób alternatywny.
 • Część plików do pobrania nie jest dostępna cyfrowo - zostały wytworzone przez inne podmioty niż Przedszkole nr 176 w Warszawie i przekazane do publikacji w formie skanów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Renata Błuś,
 • adres e-mail - p176@eduwarszawa.pl,
 • numer telefonu - 22 822 57 85,
 • adres do korespondencji - Przedszkole nr 176, ul. Trzech Budrysów 24, 02-381 Warszawa.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 176 w Warszawie znajduję się przy ulicy Trzech Budrysów 24.

Przedszkole mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku.

Przy wejściu głównym brak jest pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu dla wózków.

Pochylnia umożliwiająca dostęp osobom niepełnosprawnym przy pomocy osoby drugiej ze względu na duży kąt nachylenia do dwóch sal na parterze, szatni dziecięcej, gabinetu dyrektora oraz gabinetu kierownika gospodarczego znajduje się na tyłach budynku, od strony ogrodu. Wejście na teren ogrodu przedszkolnego znajduje się po lewej stronie w odległości 15 metrów od wejścia głównego. Furtka otwierana jest za pomocą domofonu znajdującego się po prawej stronie na wysokości ok. 1.60.

Jest możliwość wchodzenia na teren przedszkola i do budynku przedszkola osoby z psem asystującym po uprzednim wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola osoby z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w smycz i kaganiec oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W przedszkolu jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego online po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, mailowym spotkania.

Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się po prawej stronie jednokierunkowej ulicy Trzech Budrysów, po przejechaniu ok. 200 m, przed łukiem, około 65 m od wejścia bocznego na teren ogrodu przedszkolnego.

Dojście  do wejścia bocznego na teren ogrodu przedszkolnego znajduje się ok. 80 m od miejsca parkingowego, po prawej stronie ulicy, wzdłuż kierunku jazdy, chodnikiem równoległym do ogrodzenia przedszkola do przejścia dla pieszych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.