Przedszkole nr 176
w Warszawie

Rekrutacja

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Data Etap zapisów/ czynności rodzica

od 14 marca  od godz.8.00 do 1 kwietnia  do godz.16.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne. 
Formularze wniosków będą wydawane w przedszkolach i szkołach oraz dostępne na  internetowej stronie zapisów.
od 14 marca od godz.8.00
do 1 kwietnia do godz.15.00
Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu.
19 marca od godz. 9.00 do 1 kwietnia do godz.24.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na dyżur.
19 marca od godz.9.00 do 2 kwietnia do godz.16.00 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
26 kwietnia godz.13.00  Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail.
26 kwietnia godz.14.00 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
od 27 kwietnia do 10 maja Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane- wniesienie opłaty za wyżywienie.
17 maja godz.13.00 Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało przyjęte.
17 maja godz.14.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji/ czynność rodzica
Od - Do Kontynuacja edukacji przedszkolnej
13 lutego / 19 lutego godz. 16.00 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
20 lutego godz 13.00 Udostępnianie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych
20 lutego godz. 13.00/ 7 marca godz. 20 Rejestracja w systemie
 20 lutego godz.13.00/8 marca godz.16.00

 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
10 kwietnia godz. 13.00 Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych
10 kwietnia godz.13.00/17 kwietnia godz. 16.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
24 kwietnia godz. 13.00 Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Od 24 kwietnia- Procedura odwoławcza


W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
6 czerwca godz. 16.00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
6 czerwca godz.16.00/12 czerwca godz.20.00 Rejestracja w systemie wyników o przyjęcie
6 czerwca godz. 16.00/13czerwca godz.16.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.


UWAGA
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
18 czerwca godz.13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18 czerwca godz.13.00/25 czerwca godz.16.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której zostało zakwalifikowane
26 czerwca godz.13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
od 26 czerwca Procedura odwołania
30 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc