Przedszkole nr 176
w Warszawie

Organizacja pracy przedszkola

Organizacja Przedszkola nr 176

Przedszkole Nr 176 jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą . Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem wykonawczym jest  Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem to  Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.

 Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949 ze zm.) i rozporządzeń do tej ustawy.
 2. Statutu Przedszkola Nr 176.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.

 1. W przedszkolu mamy  130 miejsc dla dzieci.
 2. W przedszkolu łącznie jest pięć oddziałów dzieci według zbliżonego podziału wiekowego z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań  i uzdolnień.
 3. Rekrutacja odbywa się na zasadzie ogólnej dostępności w terminie i według harmonogramu ogłaszanego corocznie przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
 4. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami  wychowania przedszkolnego rozszerzającymi treści.
 5. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne wycieczki krajoznawcze dostosowane do wieku i możliwości dzieci.
 6. Przedszkole organizuje koncerty muzyczne, spotkania teatralne oraz uroczystości okazjonalne, które opłacane są z funduszy Rady Rodziców.
 7. Zajęci a dodatkowe prowadzone dla dzieci to taniec, gimnastyka korekcyjna.

8.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z wyremontowanego  ogrodu przedszkolnego z odpowiednimi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:

- sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

- gabinet metodyczny,

- pomieszczenia administracyjno – gospodarcze i sanitarne

-  blok żywieniowy,

- 2 szatnie dla dzieci,

- szatnia dla  personelu,

-  plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dzieci wraz z boiskiem

Jesteśmy przedszkolem nastawionym na aktywność i twórczy rozwój dziecka:

 • stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości,
 • rozwijamy różne aktywności dzieci
 • rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,
 • umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki organizując różnorodne formy współpracy.

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • w pracy z dziećmi preferujemy pedagogikę zabawy, aktywne metody pracy
 • wspieramy rozwój dziecka na bieżąco diagnozując jego osiągnięcia,
 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności  i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu,
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań,
 • przestrzegamy praw dziecka oraz upowszechniamy wiedzę o tych prawach,

Nasze przedszkole to przyjemne miejsce dla dziecka w bezpiecznych warunkach .

Zapraszamy