Przedszkole nr 176
w Warszawie

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Nr 176 z siedzibą w Warszawie przy ul. Trzech Budrysów24, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art.6 ust. 1 lit. c i art.9 ust. 2 lit.g oraz art. 6 ust.1 lit. a i art.9 ust.2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym przedmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO  do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu.

 Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.77 RODO.

           Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 176
              jest Pani Justyna Brejwo- kontakt:IOD@dbfo-ochota.waw.pl
                            
                                                                                  ADMINISTRATOR