Przedszkole nr 176
w Warszawie

Opłaty

 

Procedura pobierania opłat w Przedszkolu Nr 176 rok szkolny 2017/18

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat i powyżej realizowane jest w przedszkolu w godzinach jego pracy 6.30-17.30

Podstawa prawna:

 • UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od 1 września 2017 r. zgodnie z powyższą uchwałą nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach warszawskich jest bezpłatna.

 1. Opłata za wyżywienie:

Podstawa prawna:

 • art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.1) ) oraz art. 106 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 • ZARZĄDZENIE NR 1302/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki
 1. Rodzice ponoszą opłatę za żywienie w przedszkolu.
 2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora na podstawie zasad wydanych przez organ prowadzący przedszkole.
 3. Dzienna stawka żywieniowa uzależniana jest również od aktualnych cen produktów żywnościowych i obecnie wynosi 10 zł.
 4. Dziecko może korzystać w przedszkolu z następujących posiłków:
 5. a)      jeżeli czas pobytu dziecka zgłoszony jest w godz. 6.30-17.30 dziecko korzysta z trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek,
 6. b)      jeżeli czas pobytu dziecka zgłoszony jest w godz. 6.30-13.00 dziecko korzysta z dwóch posiłków: śniadanie, obiad.

5.Rodzice dnia  1. września zgłaszają w jakich godzinach stale w danym miesiącu będzie w przedszkolu przebywało dziecko, a tym samym z ilu posiłków będzie korzystało (uwaga: zmiana godzin pobytu dziecka, a tym samym odpłatności za posiłki możliwa jest tylko w jednostkach miesięcznych). Jeżeli czas pobytu ulegnie zmianie należy zgłosić ten fakt do kierownika gospodarczego i do nauczycieli grupy pod koniec miesiąc poprzedzającego miesiąc od którego następuje zmiana.

 1. Miesięczna opłata ustalana jest na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, który rejestrowany jest przez system elektroniczny.
 2. Za żywienie rodzice wnoszą opłatę „z dołu” za cały miesiąc do 10 dnia każdego miesiącana konto bankowe. W następnym miesiącu opłata jest pomniejszana o kwotę będącą iloczynem zgłoszonych dni  nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu razy dzienna stawka żywieniowa.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za żywienie nie pobiera się pod warunkiem, że rodzic/opiekun prawny poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godz. 9:00. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności rodzic ponosi koszt żywienia za pierwszy dzień nieobecności dziecka.
 4. Nieobecność dziecka w przedszkolu rodzic/prawny opiekun może zgłosić:
 • wpisem do zeszytu korespondencji wyłożonym w szatni przedszkola,
 • telefonicznie do godz. 9:00 danego dnia nieobecności,
 • osobiście u nauczyciela grupy (np. w przypadku, gdy rodzic wie wcześniej o terminie nieobecności dziecka).
 1. Opłatę wnosi się przelewem na podane przez kierownika gospodarczego konto bankowe należące do przedszkola:

            NUMER RACHUNKU BANKOWEGO do wpłat za żywienie:    

                                      82 1030 1508 0000 5056 5064          

                     W tytule wpłaty podajemy: 

           imię i nazwisko dziecka oraz Przedszkole nr 176.

 1. Kierownik gospodarczy do 5 dnia każdego miesiąca informuje rodziców o wysokości opłat które należy wnieść w danym miesiącu. Informacja ta jest przesyłana na podany przez rodziców adres poczty elektronicznej lub poprzez przekazanie wydruku papierowego przez nauczyciela grupy.

Informacji o wysokości opłat udziela kierownik gospodarczy przedszkola  tel. 22 8225785 w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu .

 III.            Wpłaty na fundusz rady rodziców:

Podstawa prawna:

 • art. 80 ust. 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. Fundusze przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.
 2. Rodzice wpłacają do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe dobrowolną comiesięczną składkę w wysokości zadeklarowanej na początku roku szkolnego.

             NUMER RACHUNKU BANKOWEGO do wpłat na fundusz rady rodziców:              

                                        70 1090 1043 0000 0001 3142 9450

            W tytule wpłaty podajemy:  imię i nazwisko dziecka.

 1. Wszystkie zajęcia dodatkowe dla dzieci na terenie przedszkola są bezpłatne i są finansowane przez m. st. Warszawa oraz z innych źródeł zewnętrznych.

 

 

 

 

INFORMACJA O KONCIE RADY RODZICÓW

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

70 1090 1043 0000 0001 3142 9450

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 176

ul. Trzech Budrysów 24

02-381 Warszawa


Podczas przelwu należy bezwględnie podać imię i nazwisko dziecka, grupę oraz okres, za jaki dokonywana jest wpłata