Przedszkole nr 176
w Warszawie

Dla Rodziców

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę zakaźną , infekcję nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące z wszawicą nie, mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat choroby   (np. alergie pokarmowe, cukrzyca , padaczka, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia wyłącznie  w formie pisemnej z  dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.
 4. W przypadku choroby  przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.
 5. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i  bezpieczeństwo.
 6. Rodzic prawny opiekun w formie oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
 7. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.
 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 9. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy  objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej opieki , lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności szybkiego odebrania dziecka  z przedszkola.
 10. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.
 11. Zapisując dziecko do przedszkola  rodzic zobowiązany jest do podania we wniosku rekrutacyjnym informacji o stanie zdrowia dziecka.
 12. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola od dnia 1 września 2013r.